நாம் ஒரு தனிப்பட்ட லாண்டின் தளம் உருவக்கநினத்தால் அதற்காக வேர்ட்பிரஸ் தேவைப்படும்.

Blogger Single Landing Page

Blogger landing page
landing page


ஆனால்  வேர்ட்பிரஸ்-ன் உதவி இல்லாமல் எவ்வாறு ப்லோக்கரில் தனிப்பட்ட ஒரு வரவேர்ட்ப்பு (landing page) பகுதி உருவாக்குவது?

இதற்கான தேவைகள் என்ன?

  1. Affiliates 
  2. Affiliates Ads Traffics
  3. Simple and Fast
  4. More Clicks (Ads Also)
  5. Page Promotion

இதனை நாம் சுலபமாக உருவாக்கி அதனைமூலமாக பலவீதிகமான பயன்களை பெறலாம்.

இதனை ப்லோக்கரில் (Blogger) எப்படி உருவாக்குவது, அதற்க்கு தேவையான Html போன்றவைகள் இங்கு நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

உங்களுக்கு தேவையான முதல் Html கிழே

இரண்டாவது (Style Button) Html கிழே

இதனை எவ்வாறு சரியாக உங்கள் தலத்தில் பயன்படுத்துவது மற்றும் எவ்வாறு அதிகளவு மேன்படுத்துவது?

உங்கள் தளத்திலுள்ள முக்கிய பகுதிகளை நீங்கள் தொகுத்து வழங்கநினைத்தால் இது அதிகளவு உதவும்.

Blogger Html Code

அதோடு உங்கள் இணையத்திற்கு புது அறிமுகத்தை அளிக்கும்.

இதனை சரியாக உபயோகப்படுத்தி பயன்பெற கிழே உள்ள வீடியோவை பாருங்கள்.

Blogger Themes

How to make a Landing page on blogger